श्रावण ५ गते २०७८

पुर्ब आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्री चुमानको र्निबाचन क्षेत्रका योजनाहरु (सुचि सहित )

तनहु र्निबाचन क्षेत्र नं १(ख) बाट र्निबाचित पुर्ब मन्त्री मा.हरि बहादुर चुमान को पहलमा गण्डकी प्रदेश सरकार द्धारा बिनियोजीत बजेट र योजना ः
योजनाको नाम
सडक, पुल
१ आँबु छिम्केस्वरी हिलेखर्क बाहुन भन्ज्याङ्ग (छिम्केस्वरी पर्यटन मार्ग) ६००२५०००।( ६ करोड २५ हजार) समपुरक ८ करोड २७ लाख
२ दासढुंगा देउपुर मार्ग(देबघाटदेवघाट गा.पा. केन्द्र जोडेने ः ६ करोड
३ सेतिनदि सडकपुल ङ्गाल्दीघाट डिजाईन बिल्ड ः ३ करोड
४ सेति नदि सडकपुल मास्दीघाट डिजाईन बोल्ड १ करो ८७ लाख ५० हजार (१८७५०००)
५ बुधसिं मार्ग मास्दीघाट १,००००००। (१ करोड)
६ बुद्धसि मार्ग लाङ्गदीखोला सडकपुल ः ५००००००।( ५० लाख)
७ शलिग्राम करीडोरको बञ्चरेभिर सडक स्तरउन्नती ः ५०,००००। ५० लाख
८ ढकालटार चक्रपथ (ढावटार ढकालटार खानीखोला)ः आ.ब. २ ः ४० लाख
९ खहरेखोला सडकपुल र्निमाण आबुुखैरेनी २,३ ः रु ४० लाख
१०,ब्यास १ र १३ जोड्ने छाब्दीखोला मोटरेवल पुल ः३० लाख
११,बेलघारी छाब्दी मार्ग ब्यास १२ ः ३० लाख
१२, समस्तीपुर यानचोक (झो.पु.) आबुखैरेनी १ ः ३० लाख
१३,हिलेखर्क खौली प्युघर मार्ग आबुखैरेनी ६ ः २५ लाख
१४,जालभन्ज्याङ्ग पुलुङ्ग सडक स्तरउन्नती ,आबुखैरेनी ६ ः २० लाख
१५,गोहोरे लोही कल्चोक सडक बन्दीपुर ४,५ ः २० लाख
१६, पार्लङ्ग झो.पु. देबघाट ः १५ लाख
१७,तल्लो डुम्रेबाट भानु जोड्ने चुदीखोला मोटरपुल ः १० लाख
१८, ब्यास,१,१२,१३ जोड्ने भड्खाला छाब्दीखोला मोटरपुल ः १० लाख
१९, र्निमलनगर टोलभित्रको बाटो पक्की नाला र्निमाण ब्यास १ ः १० लाख
२०,कालिमाटी गोहीटार भुवनटार मार्ग देबघाट ः १० लाख
२१, पृथ्वीराजमार्ग मुसेखोला हुदै भदु्रडाँडा चारकुने ठुलोगाऊ, र्निमलनगर हुदै छाब्दी दोभान जोड्ने मार्ग , ब्या १,१३ ः १० लाख
२२, आबुखैरेनी १ हुदै बन्दीपुर ५ झारगाऊ मोटरमार्ग बन्दीपुर ः ७ लाख
२३, लाब्दी घुमाउने मोटरमार्ग आबुखैरेनी ५ ः ७ लाख
२४, बेनीकोट सुन्तलामार्ग ब्यास १३ ः ५ लाख
२५, खुदिखोले कटसेरह पक्कीपुल बन्दीपुर २ ः३० लाख

          खानेपानी तर्फ 

१, विमलनगर चिसोडिही खा.पा.आ , बन्दीपुर ४ ः ५५ लाख
२कुवादीखोला खा.पा. आ. देवघाट ५ ः ५० लाख
३,छाब्दी दोभान बोरीङ्ग लिफ्ट भञ्ज्याङ्ग खानेपानी आयोजना ब्यास १३ ः ४५ लाख
४, आधीमुल सत्रसयफाँट खानेपानी आयोजना आबुखैरेनी १ ः ४० लाख
५, कालीखोला बरादी खानेपानी आयोजना आबु १ ः ४० लाख
६, भडाटार खानेपानी आयोजना बन्दीपुर १ ः ३५ लाख
७,देवघाट ४ कोटा १,३,५,६खा.पा.आ. ः ३५ लाख
८, मिलनचोक जरेबर खानेपानी आबुखैरेनी २,३ ः ३० लाख
९, डुडेबासपानी ,बसेनी, काफलस्वारा खानेपानी आयोजना देवघाट ४ः ३० लाख
१०, चिलाउनेपानी खानेपानी आयोजना ब्यास १२ ः २५ लाख
११, रामकोट लिफ्ट खानेपानी बन्दीपुर ३ ः २५ लाख
१२ कोटबैदी खानेपानी आयोजना देबघाट २ ः २० लाख
१३,कोटधाम सोलार लिफ्ट खानेपानी देबघाट १ ः २० लाख
१४,हुस्लाकोट खानेपानी आयोजना बन्दीपुर ६ः २० लाख
१५, केउरानी मजुवाडाँडा (लिफ्टीङ्ग) खानेपानी आबुखेरेनी ६ः १५ लाख
१६,लुगेंली खानेपानी आयोजना बन्दीपुर ४ ः १५ लाख
१७, आधीमुल खानेपानी बन्दीपुर १ ः १२ लाख
१८, लाब्दीखोला खानेपानी आ. आबुखेरेनी ५ ः १० लाख
१९,नयाँपुल डिपबोरीङ्ग खानेपानी आयोजना बन्दीपुर ४ ः १० लाख
२०, थुम्कीडाँडा खा.पा. आ. आबुखैरेनी २ ः १० लाख
२०, पोखरीभञ्याङ्ग चापखोला कमेरे खानेपानी ब्यास १३ ः ८ लाख
२१, पोखरी भञ्ज्याङ्ग चापखोला कमेरे खा.पा. आ. ब्यास १३ ः ८ लाख
२२, कुवादीखोला बृहत खानेपानी आयोजना देवघाट ५ ः ८ लाख
२३, बद्रीनारायण मन्दीर खानेपानी आयोजना देबघाट ५ ः५ लाख
२४, दुुधेपानी आसिस गैरा लिफ्ट खानेपानी ब्यास १२ ः ५ लाख
२५, मार्कीचोक खानेपानी आयोजना आबुखैरेनी १ ः ५ लाख
२६, हिलेखर्क लिफ्ट खानेपानी आबुखैरेनी ६ ः ५ लाख
२७, फुस्रेपानी लिफ्ट खानेपानी आयोजना ब्यास १२ ः ५ लाख
२८, सारघाट खानेपानी आयोजना बन्दीपुर,देबघाट ५,३ ः ५ लाख
२९देउरानी पहरेपानी खा.पा. आ. , आबु६ ः ४ लाख
३०, बेलौतिगैरा खानेपानी आयोजना ब्यास १२ ः ४ लाख
३१,पार्चे खानेपानी आयोजना बन्दीपुर २ ः २ लाख
३२, सिमलटार खानेपानी आयोजना बन्दीपुर २ ः २ लाख

   सिचाई तर्फ 

१, बेसारघारी सिचाई आयोजना देबघाट १ ः ८० लाख
२, कोलपाटा लिफ्ट सिचाई योजना बन्दीपुर ३ ः ३० लाख
३, झप्रीफाँट सिचाई बन्दीपुर ४ ः २५ लाख
४, आपटार सिचाई देपघाट १ ः २५ लाख
५, कालिकाटार सिचाई देबघाट १ ः २० लाख
६, छाब्दीफाँट एकिकृत सिचाई योजना ब्यास १ ः २० लाख
७, पचपन्ने सिचाई योजना बन्दीपुर ३ ः १५ लाख
८, आँधीमुल सत्रसयफाँट सिचाई योजना, आबुखैरेनी १को नहर तथा संरचना र्निमाण कार्य ५ लाख
भवन ,मन्दीर तर्फ
१, मनकामना आमा समुहको भवन र्निमाण आबुखैरेनी २ एक्लेफाँट ः १५ लाख
२, शुभ लाङ्गघाली आमा समुहको र्निमाणाधिन भवन, घुमाउनेघर बन्दीपुर ४ ः १० लाख
३, सृजना दलित बर्ग महिला उत्थान समुह भवन र्निमाण ब्यास १२ कर्लुङ्ग ः १२ लाख
४,जेष्ठ नागरीक आश्रम देवघाटको पुर्बाधार स्तरउन्नती भान्छाघर र्निमाण ः १० लाख
५,सृजनशिल टोल भवन र्निमाण ब्यास १ ः ७ लाख
६, श्री खडकदेवि आमासमुह भवन मर्मत बन्दीपुर ः ५ लाख
७,रानिथान मन्दीर गुरुयोजना र्निमाण ब्यास १ ः ५ लाख
८, जलदेवि मन्दीर र्निमाण आबुखैरेनी ४ ः ५ लाख
९, बिस्वकर्मा सामुदायिक भवन बन्दीपुर ३ ः ५ लाख

 ससर्त, बिशेष, समपुरक तर्फ 

१, साउने फुुस्रेपानी कर्ताप मोटरमार्ग देवघाट (शशर्त) १ करोड
२, भुमर्से बोरीङ्ग खानेपानी आयोजना बन्दीपुर २ ( बिषेश) ५० लाख
३, बांगेसिमल खानेपानी आयोजना बन्दीपुर १( समपुरक) ५० लाख
४,लिफ्टीङ्ग प्रणाली सिचाई योजना आबुखैरेनी ३ कुडुले ( बिशेष) ५० लाख
५, लिफ्टीङ्ग प्रणाली सिचाई योजना आबुखैरेनी २ ,ढकालटारमा (समपुरक) ५० लाख